Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Γενικές Πληροφορίες

Διέπεται από το ΦΕΚ 946β΄-9/07/2003 «Προδιαγραφή Σήμανσης Εκτελουμένων έργων» στο οποίο εκτός των άλλων παρατίθεται σειρά υποδειγματικών διατάξεων.

Σας παραθέτουμε περιεκτική καταγραφή των προβλεπόμενων διατάξεων με παράθεση των τυπικών συνδυασμών πινακίδων.

Συμβουλευτείτε τις επί μέρους καταχωρήσεις υλικών.