Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Τεχνική περιγραφή αντανακλαστικών στοιχείων στηθαίων ασφαλείας

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αντανακλαστικά στοιχεία στηθαίων :

Τα αντανακλαστικά στοιχεία των στηθαίων ασφαλείας που χρησιμοποιούνται είναι δυο τύπων:

I. Τραπεζοειδούς μορφής τοποθετούμενα στον κοχλία σύνδεσης στηθαίου – ορθοστάτη και

II. Ορθογωνικής διατομής, τοποθετούμενα με ειδική στήριξη πάνω στο άνω χείλος του στηθαίου

Οι ίδιοι τύποι χρησιμοποιούνται και στα στηθαία ασφαλείας από σκυρόδεμα ( NEW JERSEY)

1.1. Αντανακλαστικά στοιχεία τύπου I.

Τα αντανακλαστικά στοιχεία τύπου I τοποθετούνται σε ελάσματα από κράμα αλουμινίου πάχους 2mm, η σε μεταλλικά ελάσματα πάχους τουλάχιστον ενός χιλιοστού, επιψευδαργυρωμένα σύμφωνα με την προδιαγραφή ASTMA 153. O ελάχιστος μέσος όρος πάχους επιψευδαργύρωσης του ελάσματος πρέπει να είναι 65 μικρά. Κανένα σημείο του δεν πρέπει να παρουσιάζει πάχος επιψευδαργύρωσης λιγότερο από 59 μικρά. Κάθε έλασμα θα φέρει δύο αντανακλαστικές επιφάνειες που θα έχουν σχήμα τραπεζίου και επιφάνεια 50 +5 τετραγωνικών εκατοστών. Τα αντανακλαστικά στοιχεία θα έχουν σχήμα ισοσκελούς τραπεζίου διαστάσεων βάσεων 40 και 110mm αντίστοιχα, κατ’ ελάχιστο και ύψος 60mm.

1.2. Αντανακλαστικά στοιχεία τύπου II

Τα αντανακλαστικά στοιχεία τύπου II τοποθετούνται σε ελάσματα από κράμα αλουμινίου πάχους 2mm η σε μεταλλικά ελάσματα πάχους 2mm, επιψευδαργυρωμένα σύμφωνα με την προδιαγραφή ASTMA 153.

Ο ελάχιστος μέσος όρος πάχους επιψευδαργύρωσης του ελάσματος πρέπει να είναι 65 μικρά. Κανένα σημείο του δεν πρέπει να παρουσιάζει πάχος επιψευδαργύρωσης λιγότερο από 59 μικρά. Κάθε έλασμα θα φέρει δύο ορθογωνικές αντανακλαστικές επιφάνειες εμβαδού τουλάχιστον 50 τετραγωνικά και ελάχιστων διαστάσεων βάσης 45 mm και ύψους 100 mm.

1.3. Αντανακλαστικές επιφάνειες των στοιχείων

Οι αντανακλαστικές επιφάνειες μπορεί να είναι:

ΤΥΠΟΥ Α: Από πρισματικούς αντανακλαστικούς κρυστάλλους ακρυλικού υλικού ερμητικά
στεγανοποιημένους είτε,

ΤΥΠΟΥ Β: Από υάλινα φακίδια στεγανοποιημένα και τοποθετημένα σε πλαστική βάση.

ΤΥΠΟΥ Γ: Από ειδικές μεμβράνες σε μικροπρισματική δομή (υπερυψηλής αντανακλαστικότητας).

Οι παραπάνω επιφάνειες θα τοποθετούνται στα μεταλλικά ελάσματα με δύο ήλους τουλάχιστον (πριτσίνια), ή κοχλίες.

Στα αντανακλαστικά στοιχεία τύπου Ι, θα τοποθετούνται δύο αντανακλαστικές επιφάνειες μια λευκή και μια κόκκινη, οι οποίες θα σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 45°.

Τα αντανακλαστικά στοιχεία τύπου ΙΙ θα αποτελούνται από δύο αντανακλαστικές επιφάνειες μία λευκού και μία κόκκινου χρώματος, οι οποίες θα σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 45°.

1.4. Έλεγχος αντανακλαστικών επιφανειών

1.4.1 Οπτικά χαρακτηριστικά

Ο συντελεστής φωτεινής έντασης και για τους τρεις τύπους αντανακλαστικών στοιχείων θα μετριέται με φωτισμό της επιφάνειας τους με πρότυπη φωτεινή πηγή τύπου Α της CIE (θερμοκρασία χρώματος : 2856 oΚ ) και θα πρέπει να έχει τις παρακάτω ελάχιστες τιμές.

ΠΙΝΑΚΑΣ:  Ελάχιστες τιμές συντελεστή φωτεινής έντασης σε CD/LUX/m2

ΓΩΝΙΑ ΕΚΤΡΟΠΗΣ

ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΣΠΤΩΣΕΩΣ

ΤΥΠΟΙ

Χ Ρ Ω Μ Α Τ Α

ΛΕΥΚΟ

ΚΙΤΡΙΝΟ

ΚΟΚΚΙΝΟ

0,33°

20°

Α/Γ

400

200

120

Β

200

100

6

1.4.2. Στεγανότητα

Πα την διαπίστωση της στεγανότητας των αντανακλαστικών επιφανειών έναντι της υγρασίας και της σκόνης διεξάγεται η παρακάτω δοκιμή.

Πέντε δείγματα ανακλαστήρων εμβαπτίζονται σε νερό θερμοκρασίας 20+1 °C επί 24 ώρες. Εξετάζονται τα δείγματα για είσοδο υγρασίας. Εάν παρατηρηθεί είσοδος ύδατος έστω και σε ένα δείγμα ή δοκιμή επαναλαμβάνεται με 20 δείγματα οπότε επιτρέπεται αστοχία μέχρι 2% του αριθμού των δειγμάτων που εξετάστηκαν.

1.5. Αντοχή στην θέρμανση

Τρία δείγματα εκτίθενται επί 4 ώρες σε κλίβανο με κυκλοφορούν ρεύμα αέρα σε θερμοκρασία 79+3 °C.

Τα δείγματα τοποθετούνται σε οριζόντια θέση πάνω σε διάτρητο ράφι ή σχάρα ώστε να επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα.

Μετά την τετράωρη θέρμανση, τα δείγματα εξάγονται από τον κλίβανο και αφήνονται να ψυχθούν στον αέρα σε θερμοκρασία δωματίου. Μετά από μικροσκοπική παρατήρηση και σύγκριση των εξετασθέντων δειγμάτων με παρουσία μάρτυρα, δεν πρέπει να εμφανίζεται σημαντική μεταβολή στο σχήμα και τη γενική εμφάνιση,ή οποιαδήποτε άλλη αλλοίωση.

1.6. Υλικά σύνδεσης (κοχλίες, περικόχλια, ροδέλλες)

Για την τοποθέτηση των αντανακλαστικών στοιχείων χρησιμοποιούνται: α) Ο κοχλίας που συνδέει την λεπίδα με το παρέμβλημα και τον ορθοστάτη, β) Ο κοχλίας που συνδέει τις λεπίδες μεταξύ τους γ) Μεταξύ των κοχλιών και των αντίστοιχων περικοχλίων, παρεμβάλλεται η ροδέλλα.

1.7. Αντοχές

Οι επιτρεπόμενες αντοχές στις διαστάσεις κάτω των 200mm θα είναι +3%.

Στις λοιπές διαστάσεις οι αντίστοιχες ανοχές θα είναι +1%.

Αθήνα Φεβρουάριος 1997                        Συντάχθηκε      Ελέγχθηκε    Εγκρίθηκε

                                                                Ευ.Καραϊσκου       Ι.Σακκάς     Γ. Νισταζάκης