Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Στήριξη πινακίδων κατά ΟΜΟΕ-ΚΣΑ

Οι παρούσες προδιαγραφές περιγράφουν τους τύπους κατασκευής και τις διατάξεις

στήριξης των πινακίδων σήμανσης (σταθερών ή μετακινητών σε θέσεις εκτελούμενων

έργων), λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων για την παθητική ασφάλεια του χώρου

κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνουν:

· τα υλικά κατασκευής των μορφοδοκών ενίσχυσης και προσαρμογής των πινακίδων σήμανσης, καθώς και όλων εκείνων των στοιχείων που απαρτίζουν τη διάταξη στήριξης
· τις συνιστώμενες διατομές των στοιχείων στήριξης
· τις παραδοχές φορτίσεων για τη διαστασιολόγηση και το στατικό έλεγχο της φέρουσας κατασκευής
· τα μέτρα αντιδιαβρωτικής προστασίας,
· τον τρόπο σύνδεσης μεταξύ των επιμέρους στοιχείων
· τους ελέγχους, στους οποίους πρέπει να υποβάλλεται η διάταξη στήριξης, προκειμένου να διαπιστωθεί η επάρκεια της κατασκευής
· τον εξοπλισμό, π.χ. διαδρόμους επίσκεψης, κλίμακες, κιγκλιδώματα, οδεύσεις καλωδίων
· τη συντήρηση των διατάξεων στήριξης