Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Τεχνικές οδηγίες κατακόρυφης σήμανσης τυπικού οδικού δικτύου

Αντικείμενο αυτών των οδηγιών είναι η παροχή επιπρόσθετων πληροφοριών και η διευκρίνηση , όπου απαιτείται , των βασικών παραμέτρων της κυκλοφοριακής σήμανσης . Στόχος των οδηγιών είναι η επαρκής πληροφόρηση, ειδικότερα των  Μελετητών και των αρμόδιων Υπηρεσιών , προκειμένου να εξασφαλίζεται επακριβώς η εφαρμογή των ισχυόντων Κανονισμών , με απώτερο σκοπό την σωστή πληροφόρηση των οδηγών εντός του οδικού δικτύου .