Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Γενικές Πληροφορίες

Στην  παρούσα κατηγοριοποίηση επιχειρείται συγκερασμός της ανάγκης παροχής περιεκτικών πληροφοριών για τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών που επιβάλλεται να προβληθούν  ομαδοποιημένες (πινακίδες, στηθαία ασφαλείας) και των επί μέρους στοιχείων που αναγνωρίζονται αυτόνομα, αλλά αποτελούν  αναπόσπαστα συμπληρωματικά στοιχεία των έργων σήμανσης.

Επιλέξαμε να αποφύγουμε την πολλαπλή προβολή υλικών , μέσω παρουσίασής τους κατά κατηγορία προσθέτων εφαρμογών όπως οι  σημάνσεις Δήμων, σχολικών ζωνών, αθλητικών εγκαταστάσεων, χώρων στάθμευσης, βιομηχανικών αύλειων  χώρων κλπ., με πιθανή  εξαίρεση την σήμανση έργου που πρέπει να μελετάται προσεκτικά, ιδιαίτερα λόγω του προσωρινού της χαρακτήρα.

Με την προσέγγιση αυτή  επιτρέπουμε στους συνεργάτες μας να συνθέσουν εξατομικευμένες, λειτουργικά και οικονομικά, αποτελεσματικές λύσεις. Είμαστε ανά πάσα στιγμή στην διάθεσή σας για να σας διευκολύνουμε προς  αυτές τις κατευθύνσεις.

Ελπίζουμε, ότι μετά από προσεκτική αξιολόγηση της γκάμας των προσφερόμενων λύσεων, θα επιβεβαιώσετε τον προσανατολισμό μας που είναι η παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσιών με κοινό στοιχείο την σήμανση, είτε πρόκειται για την κλασσική οδική σήμανση, είτε για τον εξοπλισμό ασφάλειας των εργαζομένων και των εγκαταστάσεών σας που συνιστούν τους πολυτιμότερους πόρους επαγγελματικής σας δραστηριότητας.

Αντικείμενο αυτών των οδηγιών είναι η παροχή επιπρόσθετων πληροφοριών και η διευκρίνηση , όπου απαιτείται , των βασικών παραμέτρων της κυκλοφοριακής σήμανσης . Στόχος των οδηγιών είναι η επαρκής πληροφόρηση, ειδικότερα των  Μελετητών και των αρμόδιων Υπηρεσιών , προκειμένου να εξασφαλίζεται επακριβώς η εφαρμογή των ισχυόντων Κανονισμών , με απώτερο σκοπό την σωστή πληροφόρηση των οδηγών εντός του οδικού δικτύου .