Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Νομικό Πλαίσιο

Το ισχύον Νομικό Πλαίσιο Κατασκευής και τοποθέτησης Στηθαίων Ασφαλείας Οδών περιγράφεται το συνοπτικά στο συνημμένο αρχείο.
(Νομικό πλαίσιο κατεβάστε το αρχείο απο τα σχετικά αρχεία στο κάτω μέρος της σελίδας)

Για διευκόλυνσή σας παρατίθενται επίσης κύρια αποσπάσματα των σχετικών ΚΜΕ και ΤΣΥ.
(Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία ΤΣΥ και ΚΜΕ στο κάτω μέρος της σελίδας)

Τον Μάιο 2007 εκδόθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ η σχετική αναλυτική ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ που περιλαμβάνει τα κατασκευαστικά σχέδια για τα Στηθαία Ασφαλείας Οδών με βάση το Ευρωπαϊκό Πρότυπο σε ισχύ ΕΝ 1317.
Η Οδηγία Αυτή είναι στην διάθεση των κατασκευαστών με περίοδο προσαρμογής μέχρι και το 2008. Από τις αρχές του 2009 οι σχετικές προβλέψεις αναμένεται να έχουν τεθεί σε πλήρη ισχύ. Ενδεικτικά σας παραθέτουμε ηλεκτρονικά τα περιεχόμενα-πρόλογο και τα σχετικά σκαριφήματα του Παραρτήματος Α.
(Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία ΕΝ1317 πρόλογος και παράρτημα Α στο κάτω μέρος της σελίδας)

Παρακαλούμε ανοίξτε τις καταχωρήσεις «Σκαριφημάτων Στηθαίων Ασφαλείας Οδών σε ισχύ».

Attachments