Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Ανακλαστικά στοιχεία στηθαίων – Σύστημα γραμμικής οριοσήμανσης

1. Τα αντανακλαστικά στοιχεία χρώματος λευκού, κόκκινου ή κίτρινου με ελάχιστη επιφάνεια 60cm2 αποτελούνται από έλασμα σύμφωνα με την Τεχνική Οδηγία ΥΠΕΧΩΔΕ Δ3γΟ513-Ω18-2-92).doc με επικολλημένη μεμβράνη υπερυψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ ή άλλο σύστημα ισοδύναμης αντανακλαστικότητας.

Προτεινόμενος τύπος για χρήση σε Μεταλλικά Στηθαία Ασφάλειας οδών

 

2. Αντανακλαστικά σήμανσης πρισματικών κρυστάλλων

Κατασκευάζονται από επιφάνειες πρισματικών κρυστάλλων ακρυλικού υλικού ερμητικά στεγανοποιημένες και τοποθετημένες σε ελάσματα αλουμινίου πάχους 2mm. Τα υλικά αυτά πληρούν τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ.

 

3. Το Σύστημα Γραμμικής Οριοσήμανσης αποτελείται από ανεξάρτητα λεπτά κυματιστά φύλλα αλουμινίου  διαστάσεων 84Χ15cm στα οποία έχει επικολληθεί μεμβράνη τύπου ΙΙΙ. Οι κυρτώσεις της επιφανείας ακολουθούν σταθερό «βήμα επανάληψης».

Τα ανακλαστικά φύλλα παρέχονται σε 3 βασικά χρώματα (  λευκό, κίτρινο, κόκκινο) και προορίζονται για την επισήμανση μεταλλικών ή τσιμεντένιων στηθαίων, σηράγγων, δρόμων με  στενώσεις ή επικίνδυνες στροφές, γεφυρών ή οποιαδήποτε άλλης κατάλληλης επιφάνειας, παρουσιάζοντας αντανακλαστικότητα σε πολύ μεγάλο εύρος γωνιών φωτισμού και παρατήρησης.

Τοποθέτηση συνεχόμενη ή με διάκενα.