Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Σήμανση ασφάλειας και υγείας

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Οι απαιτήσεις σημάνσεως καθορίζονται στο Φ.Ε.Κ.  67/Α/10-4-1995 που περιέχει το Προεδρικό Διάταγμα 105/1995, με τίτλο «Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφαλείας ή/ και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ»

  1. Το ΠΔ καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή / και υγείας στην εργασία. Οι διατάξεις του εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας στον οποίο κατατάσσονται.
  2. Σημειώσεις

2.α Η εφαρμογή των διατάξεων επιβάλλεται επιπλέον των γενικών διατάξεων για την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας που ισχύουν κάθε φορά.

2.β Οι διατάξεις του ΠΔ καλύπτουν

  • Τους γενικούς κανόνες σήμανσης περιστασιακής και μόνιμης των χωρών και των εν γένει σημείων επαγγελματικής δραστηριότητας
  • Τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σε ότι αφορά τη σχετική εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων.
  1. Για την εφαρμογή του ΠΔ στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και OTA ισχύουν και οι ιδιαίτερες ρυθμίσεις της ΚΥΑ 88555/3293/88 «Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των OTA» (721/B) που   κυρώθηκε  με  το  άρθρο   39   του     ν. 1836/89   “Προώθηση   της  απασχόλησης   και   της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις” (79/A).
  2. Οι πινακίδες σήμανσης ασφάλειας και υγείας χωρίζονται σε τέσσερες κύριες κατηγορίες με βάση το χρώμα και το βασικό σχήμα του σήματος ως εξής:

4.1.α  Τις απαγορευτικές πινακίδες (στρογγυλές) και

4.1.β Τις πινακίδες που αφορούν το πυροσβεστικό υλικό η εξοπλισμό τετράγωνες, ή ορθογώνιες με χρώμα κωδικοποίησης το κόκκινο

4.2  Τις πινακίδες διάσωσης η βοήθειας, τετράγωνες, η ορθογώνιες με χρώμα

κωδικοποίησης το πράσινο

4.3  Τις προειδοποιητικές πινακίδες κινδύνου και επιβαλλομένων προληπτικών

μέτρων (τρίγωνες), με χρώμα κωδικοποίησης το κίτρινο.

4.4  Τις πινακίδες υποχρέωσης για συγκεκριμένη συμπεριφορά η δράση και

την υποχρέωση για χρήση εξοπλισμού ατομικής ασφάλειας. Είναι

στρογγυλές με χρώμα κωδικοποίησης το μπλε.

  1. Τα σήματα των πινακίδων μεμονωμένα, σε συνδυασμό πινακίδων (πχ κίτρινες και μπλε), με κείμενο η χωρίς, η ακόμα με μόνο κείμενο και χρωματική κωδικοποίηση κατασκευάζονται με προδιαγραφές του πελάτη σε ότι αφορά

5.1  Το θέμα

5.2  Το μέγεθος

5.3  Το υλικό που επιλέγεται ανάμεσα σε ψηφιακά εκτυπωμένη αυτοκόλλητη

μεμβράνη, σε βάση λεπτού φύλλου αλουμινίου στο οποίο επικολλάται είτε η

ως άνω μεμβράνη, η οποιοσδήποτε συνδυασμός ανακλαστικών μεμβρανών,

η/και διαφανών μελανιών μεταξοτυπίας.