Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Πινακίδες έργων

Οι πινακίδες έργων χρησιμοποιούνται για να ενημερώνουν σχετικά με τον φορέα υλοποίησης αλλά και τα ειδικότερα δεδομένα που αφορούν προϋπολογισμό, ακριβή τίτλος, επιβλέπουσα υπηρεσία και χρηματοδότη.

Ειδικότερα οι πινακίδες έργων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή ένωση, διέπονται από τον Κανονισμό 621-2004 «Σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού ΕΚ-1164-94 του Συμβουλίου, όσον αφορά τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας σχετικά με τις δραστηριότητες του Ταμείου Συνοχής»  Βάσει αυτού:

 

 (Αρθρο 8 /§2): «Όταν ένα έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής τοποθετείται μια πινακίδα, η μια πλάκα η οποία περιλαμβάνει εκτός από την περιγραφή του έργου τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 4. Τα στοιχεία αυτά καλύπτουν τουλάχιστον το 25% της πινακίδας»

(Αρθρο 4) : …Οι δράσεις και τα μέσα πληροφόρησης και δημοσιότητας περιλαμβάνουν εκτός από την περιγραφή του έργου τα ακόλουθα στοιχεία;

α) Μια επεξήγηση υπό την μορφή της ακόλουθης ένδειξης, η οποιασδήποτε άλλης ισοδύναμης έκφρασης, του ρόλου που παίζει η Κοινότητα μέσω του Ταμείου Συνοχής:

«Το έργο συμβάλλει στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων ανάμεσα στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

β) Την Ευρωπαϊκή Σημαία, σύμφωνα με τα γραφικά πρότυπα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα, συνοδευόμενη από την ακόλουθη ένδειξη , η από οποιαδήποτε άλλη ισοδύναμη έκφραση:

«Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση»

 

Η ευθύνη προδιαγραφής των πινακίδων ως προς τις διαστάσεις, τα περιεχόμενα και τα χρησιμοποιούμενα γραφικά είναι του Αναδόχου του έργου.