Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Πινακίδες αναγγελίας κινδύνου

Τοποθετούνται για να εφιστούν την προσοχή αυτών που χρησιμοποιούν τις οδούς για τους κινδύνους που υπάρχουν στην οδό.

Οι διαστάσεις των πινακίδων αυτών (πλευρά τριγώνου) αναφέρονται κατά σειρά στα μεγέθη 0.60m , 0.90m και 1.20m, που επιλέγονται ανάλογα με την χρήση των πινακίδων.

Οι απαιτήσεις αντανακλαστικότητας των πινακίδων αναγγελίας κινδύνου ανάλογα με το οδικό δίκτυο [Αυτοκινητόδρομος (ΑΤ), Εθνικό Οδικό Δίκτυο (ΕΟΔ), Λοιπό Υπεραστικό Δίκτυο (ΛΥΔ)], την θέση της πινακίδας και τους τύπους των αντανακλαστικών μεμβρανών (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) είναι οι ακόλουθες:

Α. Γέφυρες σήμανσης: ΑΤ και ΕΟΔ: Μεμβράνη τύπου ΙΙΙ

Β. Θέση Δεξιά : ΑΤ : Μεμβράνη ΙΙ η ΙΙΙ, ΕΟΔ : Μεμβράνη ΙΙ, ΛΥΔ : Μεμβράνη Ι η ΙΙ

Γ. Θέση Αριστερά : ΑΤ : Μεμβράνη ΙΙ η ΙΙΙ, ΕΟΔ : Μεμβράνη ΙΙ η ΙΙΙ, ΛΥΔ : Μεμβράνη ΙΙ η ΙΙΙ

Οι πινακίδες Κ-1α, Κ-1δ, Κ-2δ, Κ-16, Κ-24 και Κ-31 έως Κ-37, λόγω του ότι αποτελούν πινακίδες κρίσιμου χαρακτήρα και είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας, πρέπει απαραιτήτως να κατασκευάζονται τουλάχιστον με μεμβράνη τύπου ΙΙ.