Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Έγκριση Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων για Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων σε Οδούς (ΟΜΟΕ−ΣΑΟ)

Με το Φ.Ε.Κ. 702 – τεύχος Β’ – 29 Απριλίου 2011, δημοσιεύτηκε η απόφαση του υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. για την Έγκριση των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων για τα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων σε Οδούς (ΟΜΟΕ−ΣΑΟ). Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί την έναρξη εφαρμογής των νέων οδηγιών για την παθητική προστασία σε οδούς αφορούν στα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ) και συγκεκριμένα στις γενικές απαιτήσεις που αυτά πρέπει να ικανοποιούν καθώς και στα κριτήρια εφαρμογής τους σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317 η εφαρμογή του οποίου, μετά την έγκριση και την υιοθέτησή του από τον ΕΛΟΤ, καθίσταται υποχρεωτική και στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της χώρας μας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN).

Τόσο το Φ.Ε.Κ. της δημοσίευσης της απόφασης, όσο και το τεύχος του ΟΜΟΕ-ΣΑΟ μπορείτε να το βρείτε εδώ.