Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Εφαρμογή των νέων Οδηγιών Μελετών Οδικών Εργων για Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΟΜΟΕ-ΣΑΟ)

Η παρούσα εγκύκλιος αναφέρεται στην εφαρμογή των νέων Οδηγιών Μελετών Οδικών Εργων για Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΟΜΟΕ-ΣΑΟ). Η εφαρμογή των ΟΜΟΕ-ΣΑΟ παρέχει κατά κανόνα τη δυνατότητα επιλογής περισσοτέρων του ενός τύπων συστημάτων αναχαίτισης, τα οποία να πληρούν τα συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής και απαιτήσεις, για την εξεταζόμενη κάθε φορά περίπτωση.

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε την εγκύκλιο εδώ